AKCIA

naša cena 49,0 EUR

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania

 2. Povinnosti predávajúceho

 3. Povinnosti kupujúceho

 4. Ceny tovaru

 5. Spôsob platby

 6. Dodacie podmienky

 7. Termín dodania

 8. Spôsob dodania

 9. Poštovné

 10. Zrušenie objednávky

 11. Reklamácie

 12. Súhlas dotknutej osoby

 13. Uplatnenie zľavy

 14. Ochrana osobných údajou a Cookies

 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu vesna@vesnalc.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Tovar môžte objednať aj telefonicky na čísle 0905 260014, 0905 757461.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.

 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 3. Za poškodenie zásielky zavinené dopravcom.

 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne nám oznámiť.

 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú v € a sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20 % DPH (daň z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra. Balné neúčtujeme.

5. Spôsob platby:

 Tovar na Slovensko posielame kuriérskou službou DHL.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednotlivo. Ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len  tovar skladom (na čo vás vopred upozorníme telefonicky alebo zaslaním  e-mailu .

Minimálna hodnota objednaného tovaru musí byť nad 125 EUR bez DPH po zľave. Objednávky v mensej hodnote ako 125 EUR bez DPH neprimame.

7. Termín dodania

Tovar ktorý je skladom posielame najneskôr do 3 dní po obdržaní objednávky, štandardne do 7 pracovných dní ak sa nedohodneme na inom termíne telefonicky alebo mailom.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 dní, odporúčame vám informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.

V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a nebude možné ho zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky a pod.).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom alebo telefonicky).

8. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kurierom DHL. Ku každej objednávke prikladáme fakturu. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky, spôsob dodania a platby.

9. Poštovné

Poštovné je 5 EUR bezohľadu na veľkosť objednávky.

Objednávky od 70 EUR majú poštovné zadarmo.

Uvedené podmienky platia pre Slovenskú republiku.

Posielanie do Českej republiky je za každý balík 5 eur bez DPH

Pri objednávke do iných krajín sa poštovné počíta individuálne podľa jednotlivých zón štátov, do ktorých zásielku posielame.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

10. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na vesna@vesnalc.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na vesna@vesnalc.sk.

11. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky  si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky . V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru zákazníkovi.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, neodbornou manipuláciou alebo zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu dokladu od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky spojené s dopravou reklamovaného tovaru nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným odôvodnením.

12. Súhlas dotknutej osoby

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

Súhlas dotknutej osoby:

Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec.

V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec.

Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec . V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.puzzlepreradost.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec alebo prostredníctvom internetovej stránky www.puzzlepreradost.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu s puzzle ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.puzzlepreradost.sk.

Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Zákaznícky servis Vesna Lc s.r.o., Mieru 10, 98401 Lučenec je v prevádzke v pracovné dni medzi 8.00 a 16.30 hod. na telefónnom čísle: 0905 260014 , 0905 757461

12. Uplatnenie zľavy

Cena tovaru v nákupnom košíku je automaticky znížená o zľavu po zadaní vždy len jedného zľavového kódu do kolónky Zľavový kupón / Darčekový šek13.Ochrana osobných údajou a Cookies

13.1 Pri spracúvaní osobných údajou Prevádzkovateľ postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajou a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.Podrobné informácie o tom ako zhromaždujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upraveńe v zásadách ochrany osobných údajov.

13.2Prevádzkovateľ týmto informuje že spracováva súbory cookies užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies k personalizácii obsahu a reklám, k využívaniufunkcií socialnych sietí a analýzy navštevnosti.

 

 

 

v Lučenci dňa 25.05.2018

YTRjNGMxN